Sök forskningsmedel

Nedan finns länkar till var man kan söka forskningsmedel till projekt med särskild relevans för Fyrbodals Hälsoakademi.

NU-sjukvårdens FoU-enhet

Lokala FoU-rådet Fyrbodal

Regionala FoU-medel, VGR

Medel kan sökas för egen forskningstid om man har en anställning inom NU-sjukvården och lägst magisterexamen. Man kan få max 6 veckors lön om motsvarande tid också finansieras av arbetsgivaren eller annan forskningsfinansiär. Ansökan 2 gånger per år. Medel kan sökas om man har sin anställning inom Fyrbodal eller annan vårdgivare som har avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnderna/Hälso- och Sjukvårdskansliet i Fyrbodal. Projektmedel beviljas i första hand till lönekostnader och maximalt 100 000. Ansökan vanligen i mars/april.  Ger bidrag till patientnära klinisk forskning, forskning kring jämställd vård, forskning kring personer med funktionshinder samt forskning och utvecklingsarbete med folkhälsoinriktning. Minst två olika verksamheter i VGR ska samarbeta för den patientnära forskningen. Ansökan i oktober. 
Läs mer Läs mer Läs mer
     

Vinnova

KK-stiftelsen

EU-medel: Regionala strukturfonden

Vinnova finansierar behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem med det övergripande syftet att främja hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft. I regel krävs 50 % medfinansiering.  KK-stiftelsen stöder samarbete mellan akademi, näringsliv och institut. Aktuella utlysningar är riktade till Sveriges nya universitet och högskolor och handlar om strategiska rekryteringar i samverkan med näringslivet. Regionala strukturfonden ingår i Tillväxtverket. Syftet är att olika program och projekt ska ge fler och växande företag för hållbar tillväxt. Medel erhålls med högst 40 % av den totala projektbudgeten, i övrigt krävs medfinansiering.
Läs mer Läs mer Läs mer
     

EU-medel: Socialfonden

EU-medel: Interreg Sverige - Norge

FORTE

Socialfonden administreras av Svenska ESF-rådet och inriktas på lärande miljöer, innovativ verksamhet och strategisk påverkan med ett övergripande syfte att skapa fler och bättre jobb.  Ett program som ska stärka samarbetet mellan Sverige och Norge genom att utnyttja och fokusera på gränsregionens samlade resurser. De specifika målen är inriktade på att utveckla små- och medelstora företag utifrån ett innovations- och kunskapsperspektiv. FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har utlysningar inom områden såsom Alkohol & narkotika, Psykisk ohälsa, Barn & unga, Hälsa, Jämlikhet, Vård & Omsorg. Medel kan sökas för forskningsprojekt, juniorforskningsbidrag och Post doc.
Läs mer Läs mer Läs mer
     

Vetenskapsrådet

Riksbankens Jubileumsfond

NordForsk

Vetenskapsrådet ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och vill främja forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Ansökningar om forskningsmedel kan gälla samtliga vetenskapsområden. Ansökan i april. Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Stöd ges till program, projekt och infrastrukturprojekt samt till forskningsinitiering. De tre förra utlyses med sista ansökningsdag i början på februari. Forskningsinitiering söks löpande under året. NordForsk finansierar projekt och stöder forskarnätverk som involverar minst tre nordiska länder. Projekten ska företrädesvis vara sådana som redan har ekonomiskt stöd nationellt. Det förekommer också öppna utlysningar.
Läs mer Läs mer Läs mer
     

AFA-försäkring

   
AFA-försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Anslag kan ges till fristående projekt eller de som ingår i särskilda utlysningar samt som Pos doc-stöd. Områden man stödjer är bland annat samspelet mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö, arbetsorganisationens och ledarskapets betydelse för att främja hälsa och bra arbetsmiljö, psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. Ansökan kan göras vid två tillfällen per år.    
Läs mer    
uiqt|wB&muui5jmzouivH%vozmoqwv5{mmuui5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m