Utveckling av tidiga insatser inom barnhälsovården

Utveckling av tidiga insatser inom barnhälsovården för att främja trygg anknytning mellan föräldrar och barn – Solihull ansatsen

Bakgrund

Enligt tidigare forskning inom anknytningsteori och annan utvecklingspsykologi är barns tidiga, vardagliga samspel med sina föräldrar av stor betydelse för barnets fortsatta utveckling. Välfungerande samspel mellan föräldrar och barn utgör en trygg grund, utifrån vilken barnet kan möta världen. Erfarenheterna av samspelet med föräldrarna lägger även en grund för barnets uppfattning av sig själv och hur det relaterar till andra personer senare i livet.  Enligt Rikshandboken för barnhälsovård (BVC) är stöd till föräldrar för att förstå just sitt barn, och därmed bemöta det så bra som möjligt, en central arbetsuppgift för barnhälsovården. Inom barnhälsovården ökar behovet av stöd i föräldrarollen och det har skett en förskjutning från arbete med barns fysiska hälsa till arbete med psykisk hälsa. Detta ställer krav på utveckling av nya arbetssätt så som metoder för att systematiskt främja välfungerande samspel mellan föräldrar och barn och för att tidigt upptäcka samspels/anknytningsproblem. 

Solihull-ansatsen är en arbetsmetod utvecklad i Storbritannien för barnhälsovårdspersonal att tidigt kunna upptäcka samspels/anknytningsproblem och skapa förutsättningar för trygg anknytning. Den består av en utbildningsinsats och medföljande konsultationer för BVC personal som utifrån psykoanalytisk teori, utvecklingspsykologi och beteende reglering utvecklar gemensamma metoder och förhållningssätt i mötet med föräldrar och barn. Ansatsen har visat sig ge ökat trygghet bland personal i arbetet med samspel och anknytning samt ha positiv inverkan på samspelet mellan föräldrar och barn. Solihull ansatsen eller andra liknande strukturerade metoder har inte tidigare prövats/använts bland BVC personal i Sverige.

Syfte och frågeställningar

Syftet med projektet är att undersöka hur arbetet med att främja trygg anknytning mellan föräldrar och barn bedrivs inom barnhälsovården i Sverige; vilka metoder används och vilka är BVC personalens upplevelser av arbetet. Ytterligare är syftet med projektet att undersöka om Solihull-ansatsen kan vara en lämplig metod att använda i svensk kontext.

Metodansats

Kvalitativa fokusgrupp intervjuer med BVC personal och eventuellt kompletterande individuella intervjuer och enkätundersökning. I ett andra steg aktionsforskning med konsultationsgrupper inom BVC utifrån Solihull ansatsen. 

Kontakt

Ansvarig forskare: 

Hildur Gunnarsdottir
Fil.dr.
Mobil: 0705-32 30 37
E-post: hildur.gunnarsdottir@hv.se

Organisation:

NU-akademin Väst, Högskolan Väst 

Medarbetare:

  • Projektledare: Mona Bryggman, psykolog, enhetschef psykologenheten Mödra- och barnhälsovården (MBHV) Fyrbodal
  • Elisabeth Berger, psykolog MBHV Fyrbodal
  • Medforskare: Anna Lena Eklund, adjunkt vårdvetenskap, Högskolan Väst
  • Medforskare: Catrine Ekre, adjunkt vårdvetenskap, Högskolan Väst
  • Medforskare: Birgitta Stenström, adjunkt vårdvetenskap, Högskolan Väst

Projektperiod:

2015 – 2016