God mans betydelse för personer med psykisk funktionsnedsättning

- För deras delaktighet i samhället samt för deras vård, omvårdnad och omsorg

Bakgrund

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan i olika skeden av livet ha behov av en god man som har till uppdrag att tillvarata personens intressen i samhället och underlätta vardagslivet. God man är ett arvoderat uppdrag och beslut om god man fattas av tingsrätten. God man kan vara ett frivilligt beslut, men god man kan även förordnas till en person som på grund av ohälsa och sjukdom inte själv förmår tillvarata sina intressen. I samverkan runt personer med psykisk funktionsnedsättning finns flera samverkansparter varav god man är en viktig samverkansaktör, utöver aktörer från olika vård-, omvårdnads- och omsorgsenheter. Det finns en risk att de olika aktörernas perspektiv och uppdrag överlappar alternativt står i kontrast till varandra, vilket kan fungera kontraproduktivt i samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och funktionshinder. I studien läggs fokus på fenomenet och funktionen god man och den komplexa problematiken kring personer med psykisk funktionsnedsättning och funktionshinder i det dagliga livet. 

Syfte och frågeställningar

Studien avser att undersöka fenomenet och funktionen god man utifrån flervetenskapliga och multiprofessionella perspektiv med utgångspunkter i god mans betydelse för vård, omvårdnad och omsorg vid psykisk ohälsa, god mans betydelse för delaktighet i samhället för personer med psykisk funktionsnedsättning och funktionshinder samt för dessa personers vardagsliv.

Delstudier

Titel: God man i vården av personer med psykiska funktionsnedsättningar - En kvalitativ intervjustudie. Författare: Oscar Andersson och Jessica Rosengren, Omvårdnad - Examensarbete, 15 hp Magisternivå, 2015. 
Syfte: Studiens syfte var att beskriva specialistsjuksköterskors i psykiatri erfarenheter av God man i vården av personer med psykisk funktionsnedsättning inom psykiatrisk öppenvård.

Titel: God mans erfarenheter av uppdraget i relation till personer med psykisk funktionsnedsättning 
Syfte: Att beskriva god mans erfarenheter av uppdraget i relation till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Design: Semistrukturerad kvalitativ intervjustudie. 

Titel (preliminär): God mans betydelse för patientens omvårdnad inom rättspsykiatrisk vård. 
Syfte: Att belysa specialistsjuksköterskans erfarenhet av god mans betydelse för patientens omvårdnad inom rättspsykiatrisk vård.
Design: Semistrukturerad kvalitativ intervjustudie. 

Kontakt

Ansvarig forskare: 

Britt Hedman Ahlström
Fil. dr., universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan Väst
Telefon: 0520-22 39 19, Mobiltel. +4670-529 99 54
E-post: britt.hedman.ahlstrom@hv.se

Organisation:

NU-akademin Väst, Högskolan Väst 

Medarbetare:

  • Maria Klamas, universitetslektor i socialt arbete, Högskolan Väst (HV)
  • Agneta Berg, gästprofessor i vårdvetenskap HV, professor i omvårdnad Högskolan Kristianstad
  • Ann-Christin Janlöv universitetslektor i omvårdnad, Högskolan Kristianstad

Projektperiod:

2014 – 2016